За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Модул: Теоретично Обучение 1

 1. Основни понятия:
  • участници в движението;
  • пътни превозни средства;
  • път, платно за движение, пътна лента, граница на платното за движение и др.
 2. Пътищата и улиците, по които се движим:
  • познания за пътя;
  • пътни съоръжения;
  • крайпътни обекти;
  • жп прелези;
  • кръстовища;
  • стеснени участъци от пътя и др.
 3. Другите участници в движението и особености в управлението на различните видове превозни средства:
  • водачи на автомобили;
  • водачи на двуколесни ППС (мотоциклети, мотопеди и велосипеди);
  • водачи на ППС с животинска тяга;
  • пешеходци;
  • пътници;
  • сигнали, подавани от участниците в движението.
 4. Регулиране на движението:
  • сигнали на регулировчика;
  • пътни светофари и светлинни сигнали;
  • пътни знаци;
  • пътна маркировка;
  • други средства за сигнализиране.
 5. Разположение на нерелсовите ППС върху пътя:
  • определяне на пътните ленти върху платното за движение
  • разположение на ППС върху платното за движение;
  • разположение на бавнодвижещите се ППС;
  • движение върху трамвайно платно.
 6. Скорост, дистанция, намаляване на скоростта:
  • разрешени максимални скорости;
  • сцепление с пътя;
  • спирачен път;
  • дистанция;
  • съобразяване на скоростта с конкретната пътна обстановка;
  • съобразяване на скоростта с превозвания товар (център на тежестта, вид на товара, характер на товара, обезопасяване).
 7. Маневри:
  • преминаване от една лента в друга /изцяло или частично/;
  • потегляне и включване в движението, излизане от движението;
  • завиване надясно, наляво и в обратна посока;
  • разминаване;
  • изпреварване;
  • движение назад;
  • рискове, свързани с различния обхват на видимост, който имат водачите на различните превозни средства (конструктивни особености, "мъртви зони").
 8. Преминаване през:
  • кръстовище;
  • пътен възел;
  • тунел;
  • стеснен участък от пътя;
  • жп прелез.
 9. Движение по автомагистрала. Автомобилен път:
  • навлизане и напускане на автомагистрала;
  • разположение върху пътното платно;
  • забрани при движение по автомагистрала;
  • принудително спиране;
  • автомобилен път.
 10. Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Жилищна зона:
  • поведение на водачите при преминаване покрай спирките;
  • задължения на водачите за улесняване на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
  • движение в жилищна зона.
 11. Специални правила за някои участници в движението:
  • двуколесни ППС;
  • теглене на моторни превозни средства;
  • шествия и състезания;
  • моторни превозни средства със специален режим на движение.
 12. Престой, паркиране, МПС спряно поради повреда:
  • престой или паркиране в населено място;
  • престой или паркиране извън населено място;
  • забрани;
  • МПС спряно поради повреда.
 13. Неблагоприятно време за пътуване. Годишните сезони и управлението на МПС:
  • движение през нощта и при намалена видимост;
  • използване на светлините;
  • движение при зимни условия;
  • особености на движението при високи температури.
 14. Организация на пътуването:
  • ежедневни маршрути;
  • далечни пътувания;
  • нещата, на които да обръщаме повече внимание.
 15. Значение за безопасността на движението на психомоторните функции, бдителността на водача и съобразяването с действията на другите участници в движението:
  • усещане, преценка и вземане на решение;
  • време за реакция;
  • режим на труд и почивка;
  • влияние на алкохола и упойващите вещества;
  • агресивното управление.
 16. Задължения на водача:
  • общи задължения на водача;
  • за техническата изправност на ППС;
  • за опазването на околната среда (ограничаване на вредните емисии, шума);
  • при превоз на хора;
  • при превоз на товари (в това число и на опасни товари);
  • документи, изисквани във връзка с използваното превозно средство;
  • за използване на оборудването на автомобила във връзка с безопасността на водача и пътниците (предпазни колани, детски обезопасителни системи);
  • предпазни мерки, които трябва да се вземат при слизане от превозното средство.
 17. Административнонаказателна отговорност. Принудителни административни мерки:
  • контролни органи съгласно ЗДвП;
  • налагане на глоби (фиш, наказателно постановление);
  • лишаване от право за управление на МПС;
  • принудителни административни мерки (временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, временно спиране от движение на ППС, проверочен изпит);
  • ред за обжалване на наказателните постановления и принудителните администра-тивни мерки.
 18. Правила за поведение на водача при пътнотранспортно произшествие:
  • анализ на ПТП;
  • оценка на обстановката и определяне на последователността от действия във връзка с произшествието;
  • сигнализиране и обезопасяване на участъка;
  • повикване на квалифицирани екипи за оказване на помощ във връзка с произшествието;
  • документиране и запазване на следите от произшествието.

Вижте още: